รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกาษา 2559
Created by bsqadmin on 11/2/2016 9:42:21 AM


                    รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกาษา 2559

1) ประกาศรางวัลพระราชทาน 59
2) แบบขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.และ ปวส.)
3) แบบขอรับการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
4) แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
5) แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
6) คู่มือนักเรียน นักศึกษา
7) คู่มือสถานศึกษาวิชาชีพ
8) คู่มือสถานศึกษาอาชีวศึกษา
9) แบบประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา(ระดับ ปวช.และ ปวส.)
10) แบบประเมินนักศึกษาการศึกษาวิชาชีพ
11) แบบประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
12) แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ

rating
  Comments