ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ”
Created by bsqadmin on 11/15/2016 8:50:08 AM


                   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ” คณะกรรมการดำเนินงานร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องปทุมรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Download 
        - ทิศทางอาชีวศึกษา Thailand (นายวณิชย์  อ่วมศรี)
        - ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนาอาชีวศึกษาบนฐานสมรรถนะ (นายวณิชย์  อ่วมศรี)

rating
  Comments