การประชาสัมพันธ์การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง
Created by bsqadmin on 2/10/2017 4:51:32 PM


                    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง โดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและผลักดันมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะเป็นการรองรับการจ้างงานและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

       มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียงนี้ จะครอบคลุมถึงอาชีพด้านการติดตั้ง การควบคุมอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบแสงและเสียง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะบุคลาการในสาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในสาขาอาชีพ อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง  รวม ๒๓ อาชีพ

ด้านเสียง จำนวน ๗ อาชีพ ดังนี้

      ๑.  อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น ๑
๒.  อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น ๒
๓.  อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น ๓
๔.  อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น ๒
๕.  อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น ๓
๖.   อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น ๓
๗.   อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น ๔

ด้านแสง จำนวน ๑๖  อาชีพ ดังนี้
๑.   อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น ๓
๒.   อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น ๔
๓.   อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น ๕
๔.   อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น ๑
๕.   อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น ๒
๖.   อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น ๓
๗.   อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น ๔
๘.   อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๑
๙.   อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๒
๑๐. อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๓
๑๑. อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๔
๑๒. อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๕
๑๓. อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๒
๑๔. อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๓
๑๕. อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๔

      ๑๖. อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ชั้น ๕

download

ภาพภาพภาพภาพ

rating
  Comments