แผนที่กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อสำนักมาตราฐานอาชีวศึกษา

ที่อยู่ : สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนน ราชดำเนินนอก  เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

เบอร์โทรศัพท์ : 02 281 5555  ต่อ 1500, 1506

โทรสาร : 02 282 9354