ปฏิทินกิจกรรม

กษ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
Start Date/Time: Tuesday, March 7, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Tuesday, March 7, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ชั้น 3 สอศ.

Owned by BSA Admin On Thursday, March 2, 2017

 Return         

 Single