ปฏิทินกิจกรรม

กษ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
Start Date/Time: Thursday, March 9, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Thursday, March 9, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประภทวิชาบริหารธุรกิจ เวลา 16.30 น - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Owned by BSA Admin On Thursday, March 2, 2017

 Return         

 Single