ปฏิทินกิจกรรม

กจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Start Date/Time: Tuesday, April 25, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Friday, April 28, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ฉบับปรับปรุงแก้ไข ณ โรงแรมเจริญรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Owned by BSA Admin On Wednesday, March 15, 2017

 Return         

 Single