หลักสูตร พ.ศ. 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 1. ปก
 2. คำนำ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 

 1. หลักการ
 2. จุดหมายของหลักสูตร
 1. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 2. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรฯ

        Download


ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ แก้ไข3/11/2563
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ แก้ไข3/11/2563
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม แก้ไข9/11/2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง (ระหว่างปรับปรุง)
 2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง (ระหว่างปรับปรุง)

         คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                       Download
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563