หลักสูตรปวช. พ.ศ.2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 Download


 1. คำนำ
 2. หลักการ
 1. จุดหมายของหลักสูตร
 2. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 1. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดวิชาเลือกเสรี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแก้หน่วยกิตรายวิชา        20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที)
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 Download