หลักสูตรปวช. พ.ศ.2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 Download


  1. คำนำ
  2. หลักการ
  1. จุดหมายของหลักสูตร
  2. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
  1. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  2. Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดวิชาเลือกเสรี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแก้หน่วยกิตรายวิชา        20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที)
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 Download