พุทธศักราช 2559

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2559

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  วิทยาลัยเทคนิคน่าน