พุทธศักราช 2562

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเลย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
  วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  วิทาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  
     
สาขาวิชาการบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี    
     
สาขาวิชาการตลาด
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา    
     
สาขาวิชาการโรงแรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย