พุทธศักราช 2563

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี    
     
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์