แผนผังแบบทดสอบ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
  ประเภทอุตสาหกรรม
        - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
       - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
       - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน