รายละเอียดข่าว

ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Created by bsqadmin on 6/10/2561 15:55:10


          ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 4 รอบที่1 ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2561 รอบที่2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้งอประชุมสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: