รายละเอียดข่าว

ฝึกอบรมการใช้งานระบบงานหลักสูตร ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา
Created by on 11/10/2561 16:42:36


          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบงานหลักสูตร (ส่วนกลาง) ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ผู้จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: