รายละเอียดข่าว

ประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Created by bsqadmin on 19/10/2561 14:15:33


          กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) วันที่ 18 ตุลาคม 2561  ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

Download

1) แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

2) เอกสารประกอบการบรรยาย

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: