รายละเอียดข่าว

ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
Created by bsqadmin on 19/10/2561 18:54:10


            กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ชั้น 1)

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: