รายละเอียดข่าว

รางวัลพระราชทาน
Created by bsqadmin on 26/10/2561 20:42:55


เอกสาร Download

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. รายชื่อที่ตั้งอาชีวศึกษาจังหวัด
  3. แบบขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.และ ปวส.)
  4. แบบขอรับการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  5. แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  6. แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  7. คู่มือการประเมินนักเรียน (ปวช.)และนักศึกษา(ปวส.และวิชาชีพ)
  8. คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  9. คู่มือการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  10. แบบประเมินนักเรียน (ปวช.) นักศึกษา (ปวส.)
  11. แบบประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  12. แบบประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  13. แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: