รายละเอียดข่าว

ข้อมูลประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 30/10/2561 9:16:56


           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาของรัฐ และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ลำดับ เรื่อง

1

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
          - โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน      

2           - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

3

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
          - การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2561

4           - การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น
5           - การรับรองหลักสูตรการอาชีวศึกษา       

6

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
          - หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

7           - การดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อการอาชีวศึกษา
8

กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
          - การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

9           - ข้อมูลการสอบ V-NET

10

กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ
          - การอนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


11

กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
          - แนวทางเร่งรัดขยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment :Vocational Boot Camp (E to E)

12           - การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
13           - การตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน
14           - การดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
15           - การดำเนินงานโครงการ Excellent Model School-DVT
16 เอกสารประกอบการบรรยาย
17 แผนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

 

  1. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
  2. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
  3. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
  4. กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
  5. กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ
  6. กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  7. เอกสารประกอบการบรรยาย
  8. แผนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: