รายละเอียดข่าว

ประชุมจัดทำคู่มือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
Created by bsqadmin on 2/11/2561 11:34:45


            กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงกำหนดจัดประชุมจัดทำคู่มือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: