รายละเอียดข่าว

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
Created by bsqadmin on 26/12/2561 16:24:31


          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: