รายละเอียดข่าว

ประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือให้กับบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของสหราชอาณาจักร
Created by bsqadmin on 28/1/2562 16:44:46


          นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือให้กับบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ในสถานศึกษาต่อไป

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: