รายละเอียดข่าว

โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
Created by bsqadmin on 12/2/2562 16:24:36


                      ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขยายผลการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อการอาชีวศึกษาร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: