รายละเอียดข่าว

การอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
Created by bsqadmin on 27/3/2562 10:53:12


เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติม การอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และระเบียบการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

DOWNLOAD
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว)
2 (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 25..
3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (วัลลภา อยู่ทอง)
   

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: