รายละเอียดข่าว

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Created by bsqadmin on 18/6/2562 15:51:48


              วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: