รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Created by bsqadmin on 2/7/2562 18:02:43


            วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.ประชาคม  จันทรชิต เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2562 ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และ พาณิชย์นาวี รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 ประเภทวิชา 92 สาขาวิชา
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่กระทรวง
แรงงานกำหนด สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จะต้อง
ดำเนินการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขา
วิชาเพื่อให้รองรับบริบทการจัดการอาชีวศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในจัดประชุม
ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: