รายละเอียดข่าว

ประชุมสรุปผลการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาหลักสูตรตามความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
Created by bsqadmin on 12/7/2562 21:35:17


               12 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ต้อนรับและเป็นประธานการประชุมสรุปผลการสอบกลางภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาหลักสูตรตามความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 

               ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน KOSEN ได้จัดการสอบกลางภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัย
เทคนิคสุรนารี ซึ่งผลการสอบและข้อเสนอแนะจากสถาบัน KOSEN จะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็น
มาตรฐานสากลต่อไปที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 120 คน 

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: