รายละเอียดข่าว

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โครงการฐานวิทยศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน
Created by bsqadmin on 20/7/2562 13:33:34


               วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (เรืออาการศโทสมพร ปานดำ) เป็นประธาน
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โครงการฐานวิทยศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการพัฒนาครู ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (นายธนภัทร แสงจันทร์) โดยเป็น
ผู้บริหาร 2 สถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุม
ซึ่งผลการประชุมจะนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น
เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: