รายละเอียดข่าว

ประชุมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
Created by bsqadmin on 20/7/2562 14:07:56


               วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (เรืออาการศโทสมพร ปานดำ) เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562
               การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สามารถใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก การจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็นผู้เข้าร่วม
จัดทำเครื่องมือฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 2 สาขางาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 30 สาขางาน
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 85 คน


 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: