รายละเอียดข่าว

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
Created by bsqadmin on 22/7/2562 22:11:41


               ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
สู่การเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำ
ธุรกิจอย่างเป็นระบบในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรง
จูงใจในการต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถใช้ความรู้จากการเรียนและการอบรม จนเกิดความ
เชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ สร้างหนทางเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์
คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

               การจัดโครงการในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกทีมธุรกิจจากสถานศึกษา อาชีวะทั่วประเทศ จำนวน 196 ทีม และคัดเลือกเหลือ 100 ทีม
ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษา 5 คน ครู 1 คน เพื่อเข้ารับการอบรม โดยแบ่งสัดส่วน ภาคเหนือ 19 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ทีม
ภาคใต้ 15 ทีม ภาคตะวันออก และ กทม. 14 ทีม และภาคกลาง 22 ทีม 

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: