รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
Created by bsqadmin on 16/11/2563 12:44:16

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

  1) ประกาศสอศ. คัดเลือกฯรางวัลพระราชทาน 2563
  2) รายชื่อที่ตั้ง อศจ. 
แก้ไข 23/11/63
  3) แบบขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.และ ปวส.)
  4) แบบขอรับการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  5) แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  6) แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  7) คู่มือการประเมินนักเรียน (ปวช.)และนักศึกษา(ปวส.และวิชาชีพ)
  8) คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  9) คู่มือการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  10) แบบประเมินนักเรียน (ปวช.) นักศึกษา (ปวส.)
  11) แบบประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  12) แบบประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  13) แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: