รายละเอียดข่าว

เอกสารคู่มือ/แนวทาง ให้ความรู้เรื่อง COVID 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by vectechno on 12/21/2020 12:34:44 PM


รวมเอกสารคู่มือให้ความรู้เรื่อง COVID 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

print

เอกสารแนบ

 คู่มือการจัดการเรียนรู้ของ สอศ. ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับปรับปรุง)
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอศ.
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์(COVID-19)ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์(COVID-19)ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง
 เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: