รายละเอียดข่าว

ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2564
Created by bsqadmin on 23/2/2564 20:25:25


                       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตร
และประเมินความพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2564 โดยมี ผอ.นิติ นาชิต เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: