รายละเอียดข่าว

จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
Created by bsqadmin on 5/3/2564 15:12:31


                      วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการประชุมจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม ซึ่งการดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2555 และดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 เมื่อปีการศึกษา 2556-2560 และในระยะที่ 3 ของโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสนอเรื่องขออนุมัติดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาในระดับนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรแกรมการเรียนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ด้านแรงงาน ความต้องการกำลังคนด้านการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ให้แล้วเสร็จและชัดเจนก่อน แล้วพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 3 พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการขยายสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: