รายละเอียดข่าว

เอกสารประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ CVM
Created by bsqadmin on 28/6/2564 9:59:40


เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

               1) นำเสนอการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

               2) (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational
Manpower Networking Management : CVM)

               3) วาระการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational
Manpower Networking Management : CVM)

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: