รายละเอียดข่าว

อบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ป.ตรี
Created by bsqadmin on 9/21/2021 11:55:33 AM


DOWNLOAD
   1. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฎิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด
      1.1 แนบท้ายประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฎิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ โดยหน่วยงาน
            ต้นสังกัด

   2. ประกาศหลักสูตรอบรมและแนวปฎิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด
      2.1 แนบท้ายประกาศหลักสูตรอบรมและแนวปฎิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ โดยหน่วยงาน
            ต้นสังกัด

   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
   คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: