รายละเอียดข่าว

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ
Created by bsqadmin on 11/11/2564 8:41:21


                    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายมณฑล ภาคสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุม
มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และศูนย์พัฒนา ส่งเสริม
ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมอบนโยบายการของบประมาณโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2566

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: