รายละเอียดข่าว

รับสมัครนักเรียนปวช.ฐานวิทยาศาสตร์2565(โควตา)
Created by bsqadmin on 15/12/2564 21:34:24


 

 การรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
     1) ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
  2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
  3) ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
  4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง
  5) ลิงค์สมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
                                                                          

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: