วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีดังนี้

มุ่งมั่น พัฒนาการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21