ครุภัณฑ์ฯ พ.ศ.2545 (ปรับปรุงพ.ศ.2546)

มาตรฐานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และบุคลากร กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ


ประเภทวิชาศิลปกรรม


ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

(เพิ่มเติม) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ประเภทวิชาเกตรกรรมและประมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

  1. สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  2. สาขาวิชาเกษตรอุดสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน
  3. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีข้าว
  4. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีมันสำปะหลัง
  5. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยียางพารา
  6. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีอ้อย
  7. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขางานช่างกลการเกษตร
  8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  10. สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขางานธุรกิจเกษตรและสหกรณ์