ครุภัณฑ์ฯ พ.ศ. 2557

ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประเภทวิชาประมง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร