หลักสูตรปวช. พ.ศ.2556

รายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556


ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว