ปริญญาตรี

ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ประเภทวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร