ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิประกันฯ

ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

               - ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิปี2558
               - ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิปี2557
               - ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิปี2556