หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2551 (เพิ่มเติม พุทธศักราช 2553)

Enter Title

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2551 (เพิ่มเติม พุทธศักราช 2553)

                                                        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
        สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
  ประเภทวิชาคหกรรม 
        สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์