หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
     
                       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
        สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ แก้ไข 18-11-63  
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
        สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์  
  ประเภทวิชาคหกรรม  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ แก้ไข 18-11-63  
  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์