หลักสูตร พ.ศ. 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Download


 1. ปก
 2. คำนำ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 

 1. หลักการ
 2. จุดหมายของหลักสูตร
 1. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 2. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรฯ

        Download


ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาปิโตรเคมี แก้ไข6/11/2563
 2. สาขาวิชาช่างอากาศยาน คำสั่งปรับปรุงและเพิ่มรายวิชา  แก้ไข2/11/2563 
  สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) แก้ไข10/6/2564
 3. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม
 6. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 7. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ แก้ไข10/11/2563
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ แก้ไข1/12/2563
 9. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
 10. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบ          ขนส่งทางราง  แก้ไข1/12/2563
 11. สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564)  แก้ไข8/07/2564
 12. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร แก้ไข8/2/2564

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ประเภทวิชาประมง

 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก้ไข 24/03/2564
 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ แก้ไข 9/06/2564

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ แก้ไข3/11/2563
 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ แก้ไข3/11/2563
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม แก้ไข9/11/2563

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

 1. สาขาวิชาการเดินเรือ แก้ไข19/01/2564
 2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ แก้ไข19/01/2564
 3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล แก้ไข19/01/2564

 

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม
 2. สาขาวิชาอากาศยานเพื่อการเกษตร
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่
 5. สาขาวิชาการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

         คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                       Download
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563