หลักสูตรปวช. พ.ศ.2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 Download


 1. คำนำ
 2. หลักการ
 1. จุดหมายของหลักสูตร
 2. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 1. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดวิชาเลือกเสรี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แก้ไข 10/11/2564

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาการโรงแรม แก้ไข 11/11/2563
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว แก้ไข 24/03/2564

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแก้หน่วยกิตรายวิชา        20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที)
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 Download