พุทธศักราช 2561

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม
  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    
     
สาขาวิชาการบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    
     
สาขาวิชาการตลาด
  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย    
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยพณิชยการบางนา
  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    
     
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    
     
สาขาวิชาช่างทองหลวง
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่    
     
สาขาวิชาการโรงแรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชตุพน
     
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคตรัง