พุทธศักราช 2562

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเลย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
  วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคเลย    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี    
     
สาขาวิชาการบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  
     
สาขาวิชาการตลาด
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                                     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี    
     
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา    
     
สาขาวิชาการโรงแรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก